Kunnostettu Vantaanjoki


"Taimen on luonnontilan huippuindikaattori!"

Vantaanjoen pääuoman koskialueiden kalataloudellinen kunnostaminen aloitettiin vuonna 1996 ja niitä suoritettiin Uudenmaan TE-keskuksen kalatalousyksikön laatiman kunnostusohjelman puitteissa. Vantaanjoen pääuoman kunnostaminen saatiin merkittävimmiltä osin valmiiksi vuoden 2002 loppuun mennessä. 
 
Vantaanjoen pääuoman koskialueita on tähän mennessä kunnostettu kaikkiaan yli 1 Milj. Eur arvosta TE-keskuksen rahoituksella. Kunnostusten aikaansaama poikastuotantoala on n. 20 km matkalla lähes 20 ha, mikä voi tuottaa vuosittain mereen n. 18 000 - 25 000 vaelluspoikasta. Poikasten elinympäristöjen palauttaminen toimenpiteenä ei kuitenkaan yksin riitä pitämään taimenkantoja yllä. Luonnonkiertoon perustuva tuotanto edellyttää meritaimenten vapaata pääsyä koskien kutupaikoille ja kutevia naarastaimenia vähintään 1000 kappaletta.Tällä hetkellä poikastuotantokapasiteetista on käytössä vain 5 %
 
Vantaanjoen pääuomassa on kaikkiaan yli 40 koskipaikkaa ja kunnostuksen tarpeessa olevia alueita jää edelleen runsaasti jäljelle. Sivujokien (Keravanjoki, Härkälänjoki, Palojoki, Ohkolanjoki ym) ja purojen kunnostaminen on jatkossa erittäin keskeisellä sijailla, mutta riippuvainen maanomistajien ja kuntien aktiivisuudesta sekä rahoituksen järjestymisestä. 
 
Vantaanjoen koskialueiden kalataloudellisten kunnostusten tavoitteena on mahdollistaa meritaimenen luontainen lisääntyminen ja luoda edellytykset meritaimenkannan säilymiseen luonnonvaraisena. Kunnostusten ohjeena on biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen periaatteet (kansallinen toimintaohjelma). Tavoitteeseen voidaan päästä ainoastaan 1) oikeilla istutustavoilla, 2) koskien luonnonmukaisilla kunnostuksilla ja 3) kalastuksen säätelyllä erityisesti merellä ja jokisuualueella.
 
Vastuu meritaimenen luontaisten kantojen palauttamiseksi kuuluu pääasiassa viranomaisille ja vesienomistajille, jotka vastaavat kalastuksen järjestämisestä ja hoitotoimenpiteistä lakisääteisesti. Tästä esimerkkinä mainittakoon että, pääuoman keskiosan kalastuskunnat ovat rauhoittaneet alueillaan taimenen toistaiseksi kokonaan. Kunnostuksilla on ollut erittäin suuri vaikutus kalastusmahdollisuuksiin. Kunnostusten arvo kalastukselle ylittää moninkertaisesti poikastuotannon arvon. Vantaanjoen pääuomaan myytiin kalastuskaudella 2004 yli 10.000 kalastuslupaa.